ευχαριστίες

Αγαπητοί καλλιτέχνη,
σας ευχαριστώ που αποδέχθηκε το έργο μας.

Μήπως εμείς αναφέρουμε το υλικό που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς σε info@artediretta.it Πρώτον, για να εισάγετε:

  • Nome e Cognome
  • Nome d’arte o nome del dominio di terzo livello desiderato (αυτό είναι. artemisiagentileschi oppure artemisia-gentileschi, oppure artemisia)
  • indirizzo email da configurare come alias vostronome@artediretta.it
  • Testo biografia in formato .rtf + foto se lo desiderate
  • Elenco mostre in formato .rtf
  • le prime 10 opere che volete inserire (le seguenti le inserirete voi stessi in modo davvero semplice) in formato .jpg a buona risoluzione
  • ένα επιθυμητό κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου (διαφορετικά θα πρέπει να ανατεθεί μια αυτόματη)

Entro 1 εργάσιμη μέρα μετά την αποστολή του ζητηθεί υλικό Ιστοσελίδα σας Το προσωπικό θα πρέπει να δημοσιεύονται και να Μπορείτε να λάβετε δεδομένα για να αποκτήσετε πρόσβαση πίνακα ελέγχου σας.

Artediretta Team